Noty informacyjne z zakresu prawa

colonnato-e-palazzo-apostolico-mod.jpg

LIST APOSTOLSKI W FORMIE «MOTU PROPRIO» PAPIEŻA FRANCISZKA Competentias quasdam decernere ZMIENIAJĄCY PEWNE PRZEPISY KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO I KODEKSU KANONÓW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

 

Przez Motu Proprio z dnia 11 lutego 2022 r. Ojciec Święty Franciszek przekazał niektóre kompetencje, dotychczas zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej, Biskupom (diecezjalnym i eparchialnym) oraz Najwyższym Przełożonym w odniesieniu do Instytutów Życia Konsekrowanego.

Wśród najistotniejszych nowości dotyczących Instytutów Życia Konsekrowanego należy wymienić następujące:

-           Okres, przez jaki zakonnik może pozostawać poza swoim instytutem, tak zwany indult eksklaustracji, został wydłużony do pięciu lat, a jego przedłużenie jest zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej lub Biskupa diecezjalnego.

-           Profes czasowy, który z poważnej przyczyny prosi o opuszczenie instytutu i powrót do życia świeckiego, może uzyskać odpowiedni indult od Najwyższego Przełożonego za zgodą jego rady.

-           Dekret wydalenia wydany w odniesieniu do członka Instytutu Życia Konsekrowanego staje się skuteczny od chwili powiadomienia o tym zainteresowanego, pod warunkiem, że będzie zawierał pouczenie o przysługującym wydalonemu prawie wniesienia, w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia, rekursu do właściwej władzy. W związku z tym nie jest już przewidziane, aby dekret wydalenia musiał być potwierdzony przez Stolicę Apostolską w przypadku instytutów na prawie papieskim lub przez Biskupa diecezjalnego w innych przypadkach.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/20220211-motu-proprio-assegnare-alcune-competenze.html

 

LIST APOSTOLSKI W FORMIE «MOTU PROPRIO» PAPIEŻA FRANCISZKA ZMIENIAJĄCY ZAKRES TERMINÓW NA WNIESIENIE REKURSU PRZEZ WYDALONEGO CZŁONKA Z INSTYTUTU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W liście apostolskim w formie Motu proprio ("Expedit ut iura") z dnia 2 kwietnia 2023 r. Papież Franciszek postanowił zmienić ramy czasowe, w których można wnieść rekurs się do kompetentnej władzy w przypadku wydalenia z Instytutów Życia Konsekrowanego: z dziesięciu dni (piętnastu w przypadku Kościołów wschodnich) do trzydziestu dni, “bez konieczności zwracania się na piśmie do autora o odwołanie lub korektę dekretu”. “Mniej restrykcyjny zakres terminów przekazania rekursu pozwoli osobie zainteresowanej na lepszą ocenę stawianych jej zarzutów, a także na możliwość korzystania z bardziej odpowiednich środków komunikacji - czytamy w Motu Proprio, które zmienia kanon 700 Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) i kanon 501 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (CCEO) w celu zapewnienia lepiej określonej i odpowiedniej ochrony praw osób wydalonych z Instytutów życia konsekrowanego.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230402-motu-proprio-expedit-ut-iura.html

 

16 czerwca 2023