Profil

Dykasteria do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 

Do właściwości Dykasterii należy krzewienie, ożywianie i regulowanie praktyki rad ewangelicznych, przeżywanych w zatwierdzonych formach życia konsekrowanego, a także w odniesieniu do życia i działalności Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w całym Kościele łacińskim.

 

Do zadań Dykasterii należy zatwierdzanie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ich erygowanie, a także udzielanie zezwolenia do ważnego erygowania Instytutu Życia Konsekrowanego lub Stowarzyszenia Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym przez Biskupa.

Dykasterii zastrzeżone są również łączenia, unie i zniesienia takich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Do Dykasterii należy zatwierdzanie i regulowanie form życia konsekrowanego, które są nowe w stosunku do uznanych już przez prawo.

Zadaniem Dykasterii jest erygowanie i znoszenie unii, konfederacji, federacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

 

Dykasteria troszczy się, by Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego rozwijały się zgodnie z Ewangelią, naśladując Chrystusa według właściwego charyzmatu zrodzonego z ducha ich założycieli i zgodnie ze zdrową tradycją, wiernie dążyły do realizacji własnych celów i skutecznie przyczyniały się do budowania Kościoła i jego misji w świecie.

 

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Dykasteria zajmuje się sprawami należącymi do kompetencji Stolicy Apostolskiej, dotyczącymi życia i działalności Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a w szczególności:

 

1°    zatwierdzaniem Konstytucji i ich zmianą;

2°    zwykłym zarządem i dyscypliną członków;

3°    przyjmowaniem i formacją członków, także poprzez szczegółowe przepisy i

dyrektywy;

4°    dobrami doczesnymi i ich zarządzaniem;

5°    apostolatem;

6°    nadzwyczajnymi środkami władzy.

 

Są zastrzeżone do kompetencji Dykasterii, z mocy samego prawa:

1°        przejście członka do innej zatwierdzonej formy życia konsekrowanego;

2°        przedłużenie nieobecności i eksklaustracji poza termin wyznaczony przez

Najwyższych Przełożonych;

3°        indult odejścia członka po ślubach wieczystych z Instytutu Życia

Konsekrowanego lub ze Stowarzyszenia Życia Apostolskiego na prawie

papieskim;

4°        eksklaustracja nałożona;

5°        rozpatrywanie rekursów od dekretu o wydaleniu członka.

Zadaniem Dykasterii jest erygowanie międzynarodowych Konferencji Wyższych Przełożonych, zatwierdzanie ich Statutów i czuwanie, aby ich działalność była ukierunkowana na właściwe cele.

 

Życie pustelnicze i stan dziewic konsekrowanych (Ordo Virginum) są formą życia konsekrowanego i jako takie podlegają Dykasterii.

Do Dykasterii należy erygowanie stowarzyszeń dziewic konsekrowanych na poziomie międzynarodowym

 

Kompetencje Dykasterii obejmują także Trzecie Zakony i stowarzyszenia wiernych powstałe z zamysłem przekształcenia ich w Instytut Życia Konsekrowanego lub Stowarzyszenie Życia Apostolskiego.

 

Konstytucja Apostolska Praedicate Evangelium