Sequela Christi

DYKASTERIA DS. INSTYTUTÒW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

SEQUELA CHRISTI

Periodica Dicasterii  pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae

Czasopismo Dykasterii Informationes SCRIS od 2005 roku przyjeło nazwę Sequela Christi. Obecnie, w XXXV roku wydawania, w wyborze tematów odnosi się do życia konsekrowanego w Kościele.

Oto motywacja tej zmiany:

"Dykasteria, przekształcając tradycyjny Biuletyn Informacyjny w Czasopismo, pragnie zaoferować narzędzie studiowania i informowania o tym, co dotyczy życia konsekrowanego w jego różnych formach, w Kościele" (Editoriale w Sequela Christi 2005/01).

W szczególności przedstawia ono:

  • Magisterium Ojca Świętego o Życiu Konsekrowanym, podkreślając także liczne odniesienia do niego;
  • Działalność, Dokumenty i najistotniejsze Inicjatywy Dykasterii;

studiowanie zagadnień teologicznych, prawnych i pastoralnych ważnych dla życia konsekrowanego, w sposób monograficzny oraz z przykładami życia Zakonów, Instytutów zakonnych i świeckich itp.

 

Sequela Christi od 2005 roku zajmowało się następującymi tematami:

2022/01 Życie pustelnicze

Publikacja ta oferuje refleksję, która prowadzi do lepszego zrozumienia powołania, jakim jest życie pustelnicze, ujęte i interpretowane w kontekście współczesności.

2021/02: Życie konsekrowane na drodze synodalnej

Wydanie to obejmuje refleksję nad tematem synodalności z perspektywy życia konsekrowanego. W horyzoncie komunii kościelnej, osoby konsekrowane są wezwane do wzmocnienia zdolności słuchania, przyjmowania, dialogu, rozeznawania oraz odpowiedzi na zaproszenie do stawania się «coraz powiększającym się my».

2021/01: Świadkowie piękna - 25 lat Vita Consecrata

Wydanie to proponuje pogłębione spojrzenie na tematy Adhortacji Apostolskiej Vita Consecrata z okazji 25-lecia jej ukazania się, podkreślając, jak kontemplując Tajemnicę Trójcy Świętej w jej Pięknie, życie konsekrowane jest zaproszone do ciągłego zezwalania na przemianę, aby być odbiciem tego Piękna, które zbawia świat.

2020/02: Życie konsekrowane a ekologia integralna

Wydanie to podejmuje temat ekologii w świetle encykliki Laudato si', proponując studia, spostrzeżenia i doświadczenia osób konsekrowanych. Stanowi ono wyraz zaangażowania życia konsekrowanego do słuchania krzyku ziemi i krzyku ubogich oraz do przeprowadzenia ekologicznego nawrócenia, którego pragnie papież Franciszek.

2020/01: Dar wierności

Wydanie to podejmuje temat wierności w życiu konsekrowanym, starając się pogłębić tekst IŻKSŻA «Dar wierności. Radość wytrwałości». Manete in dilectione mea (J 15, 9) opublikowany 2 lutego 2020 r.

2019/02: Twego oblicza, o Panie, szukam

Wydanie to, w świetle dokumentu «Sztuka poszukiwania oblicza Boga. Wytyczne do formacji mniszek kontemplacyjnych», proponuje pogłębienie tematu, aby jeszcze bardziej skupić się na formacji rozumianej jako «sztuka» poszukiwania Boga.

2019/01: Przyszłość braterstwa

Wydanie to rozpoczyna się od historycznego Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia oraz przedstawia opracowania, które podkreślają wartość, a także doświadczenie powszechnego braterstwa i życia braterskiego.

2018/02: Rozeznawanie i towarzyszenie

Wydanie to - poprzez spostrzeżenia, refleksje, doświadczenia - podejmuje temat rozeznawania powołania i towarzyszenia osobom konsekrowanym w świecie wielokulturowym i zmienionych kontekstach społeczno-kulturowych.

2018/01: Consecratio et Consecratio per evangelica consilia. Refleksje, kwestie otwarte, możliwe drogi

Wydanie to zawiera materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Rzymie w dniach od 3 do 6 maja 2018 r.

2017/02: Duszpasterstwo powołaniowe a życie konsekrowane. Horyzonty i nadzieje

Wydanie to prezentuje materiały z Konferencji na temat Duszpasterstwa powołaniowego, która odbyła się w Rzymie w dniach od 1 do 3 grudnia 2017 r.  

2017/01: Funkcja i rola Wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego

Wydanie to obejmuje materiały z międzynarodowej Konferencji dla Wikariuszy biskupich i delegatów ds. życia konsekrowanego, która odbyła się w Rzymie w dniach 28-30 października 2016 r.

2016/02 Tom drugi. Życie konsekrowane w komunii

Wydanie to ukazuje drugą część materiałów z międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Rzymie w dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2016 r. z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

2016/01 Tom pierwszy. Życie konsekrowane w komunii

Wydanie to zawiera pierwszą część materiałów z międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Rzymie w dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2016 r. z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

2015/03: Obudźcie świat. Ewangelia proroctwo nadzieja

Wydanie to zawiera materiały ze Światowego Spotkania dla młodych osób konsekrowanych, które odbyło się w Rzymie w dniach od 15 do 19 września 2015 r. z okazji Roku Życia Konsekrowanego

2015/02: Życie w Chrystusie według ewangelicznego sposobu życia - Formacja do życia konsekrowanego w sercu Kościoła i świata

Wydanie to prezentuje materiały z Konferencji Formatorów i Formatorek Życia Konsekrowanego, która odbyła się w Rzymie w dniach od 8 do 11 kwietnia 2015 r., z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

2015/01: Życie konsekrowane w Tradycjach Chrześcijańskich

2015/01: Życie konsekrowane w Tradycjach Chrześcijańskich Wydanie to obejmuje materiały z Sympozjum Ekumenicznego, które odbyło się w Rzymie w dniach od 22 do 25 stycznia 2015 r., z okazji Roku Życia Konsekrowanego.

2014/02: Życie konsekrowane w Tradycjach Chrześcijańskich

Wydanie to podejmuje kwestię, która od lat jest przedmiotem debaty i publikacji na temat Życia konsekrowanego, czyli «różnorodności kulturowej». Teksty, które są przedstawione, skupiają się na "kulturach" i skutkach ich pluralizacji w dynamice eklezjalnej.  

2014/01: Zarządzanie dobrami kościelnymi Instytutów Życia konsekrowanego w Kościele

Wydanie to zgłębia temat zarządzania dobrami kościelnymi Instytutów Życia konsekrowanego, proponując niektóre z licznych wystąpień zaprezentowanych podczas Międzynarodowego Sympozjum nt. Zarządzania dobrami kościelnym IŻK i SŻA w służbie ludzkości i misji Kościoła, które następnie zostały opublikowane w całości jako materiały sympozjum.

2013/02: Mutuae Relationes

Wydanie to rozpatruje ciągle aktualny temat relacji między Życiem konsekrowanym a Kościołem lokalnym w perspektywie eklezjologii komunii. Studia, doświadczenia i quaestiones  pozwalają ocenić dotychczasową drogę w perspektywie tego, co należy jeszcze zrobić. Ponadto w numerach Sequela Christi 2009/02 i Sequela Christi 2010/01 zostały zaproponowane dodatkowe refleksje dotyczące tego ...

2013/01: Przekazywanie wiary. Jedno pokolenie opowiada drugiemu o twoich dziełach

Wydanie to zgłębia temat przekazywania wiary poprzez narrację, ze szczególnym uwzględnieniem tematu międzypokoleniowości w Życiu konsekrowanym. Oprócz aspektu biblijnego i teologicznego, podkreślono sposoby przekazywania wiary w dobie komunikacji cyfrowej, a następnie zaproponowano konkretne doświadczenia życiowe i modele modlitwy.